لیست دوره های موسسه

آموزشگاه زبان آینده اراک     دوره های آموزشی

جستجوی دوره بر اساس :


لیست دوره ها

زمان های کنسل شده دوره : Bs 1

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : Bs 1

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 09:30 11:00
سه شنبه 09:30 11:00
پنج شنبه 09:30 11:00

خروج

Bs 1

نام استاد : فاطمه کاظمی

گروه : مقدماتی

دپارتمان : پسرانه

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 1140000 ریال

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1397/04/03

تاریخ پایان دوره : 1397/05/07

ظرفیت باقیمانده : 4

دوره فعال


ثبت نام
مشاهده زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : Bs 1

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : Bs 1

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 17:30 19:00
سه شنبه 17:30 19:00
پنج شنبه 17:30 19:00

خروج

Bs 1

نام استاد : راضیه بختیاری

گروه : مقدماتی

دپارتمان : پسرانه

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 1140000 ریال

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1397/04/03

تاریخ پایان دوره : 1397/05/07

ظرفیت باقیمانده : 1

دوره فعال


ثبت نام
مشاهده زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : Bs 1

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : Bs 1

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 16:00 17:30
سه شنبه 16:00 17:30
پنج شنبه 16:00 17:30

خروج

Bs 1

نام استاد : آتنا آهنگرانی

گروه : مقدماتی

دپارتمان : پسرانه

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 1140000 ریال

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1397/04/03

تاریخ پایان دوره : 1397/05/07

ظرفیت باقیمانده : 13

دوره فعال


ثبت نام
مشاهده زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : Bs 1

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : Bs 1

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 11:00 12:30
سه شنبه 11:00 12:30
پنج شنبه 11:00 12:30

خروج

Bs 1

نام استاد : الهام ابراهیمی

گروه : مقدماتی

دپارتمان : پسرانه

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 1140000 ریال

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1397/04/03

تاریخ پایان دوره : 1397/05/07

ظرفیت باقیمانده : 0

دوره فعال


ثبت نام
مشاهده زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : Bs 1

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : Bs 1

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 09:30 11:00
سه شنبه 09:30 11:00
پنج شنبه 09:30 11:00

خروج

Bs 1

نام استاد : فاطمه کاظمی

گروه : مقدماتی

دپارتمان : پسرانه

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 1140000 ریال

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1397/04/03

تاریخ پایان دوره : 1397/05/07

ظرفیت باقیمانده : 5

دوره فعال


ثبت نام
مشاهده زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : Bs 1

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : Bs 1

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 17:30 19:00
سه شنبه 17:30 19:00
پنج شنبه 17:30 19:00

خروج

Bs 1

نام استاد : راضیه بختیاری

گروه : مقدماتی

دپارتمان : پسرانه

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 1140000 ریال

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1397/04/03

تاریخ پایان دوره : 1397/05/07

ظرفیت باقیمانده : 1

دوره فعال


ثبت نام
مشاهده زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : Bs 1

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : Bs 1

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 16:00 17:30
سه شنبه 16:00 17:30
پنج شنبه 16:00 17:30

خروج

Bs 1

نام استاد : سپیده حسینی

گروه : مقدماتی

دپارتمان : پسرانه

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 1140000 ریال

تعداد جلسات : 0

تاریخ شروع دوره : 1397/04/03

تاریخ پایان دوره : 1397/05/07

ظرفیت باقیمانده : 4

دوره فعال


ثبت نام
مشاهده زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : Bs 1

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : Bs 1

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 09:30 11:00
دوشنبه 09:30 11:00
چهارشنبه 09:30 11:00

خروج

Bs 1

نام استاد : راضیه بختیاری

گروه : مقدماتی

دپارتمان : دخترانه

جنسیت : زن

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 1140000 ریال

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1397/04/03

تاریخ پایان دوره : 1397/05/08

ظرفیت باقیمانده : 1

دوره فعال


ثبت نام
مشاهده زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : Bs 1

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : Bs 1

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 17:30 19:00
دوشنبه 17:30 19:00
چهارشنبه 17:30 19:00

خروج

Bs 1

نام استاد : مهدیه سلیمی

گروه : مقدماتی

دپارتمان : دخترانه

جنسیت : زن

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 1140000 ریال

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1397/04/03

تاریخ پایان دوره : 1397/05/08

ظرفیت باقیمانده : 1

دوره فعال


ثبت نام
مشاهده زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : Bs 1

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : Bs 1

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 11:00 12:30
دوشنبه 11:00 12:30
چهارشنبه 11:00 12:30

خروج

Bs 1

نام استاد : سپیده حسینی

گروه : مقدماتی

دپارتمان : دخترانه

جنسیت : زن

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 1140000 ریال

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1397/04/03

تاریخ پایان دوره : 1397/05/08

ظرفیت باقیمانده : 2

دوره فعال


ثبت نام
مشاهده زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : Bs 1

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : Bs 1

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 09:30 11:00
سه شنبه 09:30 11:00
پنج شنبه 09:30 11:00

خروج

Bs 1

نام استاد : مریم ساریخانی

گروه : مقدماتی

دپارتمان : دخترانه

جنسیت : زن

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 1140000 ریال

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1397/04/03

تاریخ پایان دوره : 1397/05/07

ظرفیت باقیمانده : 1

دوره فعال


ثبت نام
مشاهده زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : Bs 1

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : Bs 1

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 17:30 19:00
دوشنبه 17:30 19:00
چهارشنبه 17:30 19:00

خروج

Bs 1

نام استاد : مینا عزیز آبادی فراهانی

گروه : مقدماتی

دپارتمان : دخترانه

جنسیت : زن

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 1140000 ریال

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1397/04/03

تاریخ پایان دوره : 1397/05/08

ظرفیت باقیمانده : 0

دوره فعال


ثبت نام
مشاهده زمان های کنسل شده
قبلی 1 2 3 4 5  ... بعدی