لیست دوره های موسسه

آموزشگاه زبان آینده اراک     دوره های آموزشی

جستجوی دوره بر اساس :


لیست دوره ها

زمان های کنسل شده دوره : As 1

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : As 1

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 09:30 10:50
سه شنبه 09:30 10:50
پنج شنبه 08:00 09:20

خروج

As 1

نام استاد : مهرداد حمزه ای

گروه : پیشرفته

دپارتمان : پسرانه

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 0 ریال

تعداد جلسات : 22

تاریخ شروع دوره : 1396/05/27

تاریخ پایان دوره : 1396/07/16

ظرفیت باقیمانده : 15

دوره فعال


ثبت نام
مشاهده زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : As 2

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : As 2

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 17:00 18:30
سه شنبه 17:00 18:30

خروج

As 2

نام استاد : قدرت اله ابراهیمی

گروه : پیشرفته

دپارتمان : پسرانه

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 1550000 ریال

تعداد جلسات : 22

تاریخ شروع دوره : 1396/07/01

تاریخ پایان دوره : 1396/09/21

ظرفیت باقیمانده : 13

دوره فعال


ثبت نام
مشاهده زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : As1

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : As1

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 09:30 10:50
دوشنبه 09:30 10:50
چهارشنبه 09:30 10:50

خروج

As1

نام استاد : سپیده حسینی

گروه : پیشرفته

دپارتمان : دخترانه

جنسیت : زن

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 0 ریال

تعداد جلسات : 22

تاریخ شروع دوره : 1396/04/25

تاریخ پایان دوره : 1396/06/13

ظرفیت باقیمانده : 16

دوره فعال


ثبت نام
مشاهده زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : Bs 1

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : Bs 1

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 02:30 02:31

خروج

Bs 1

نام استاد : الهام ابراهیمی

گروه : مقدماتی

دپارتمان : دخترانه

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 980000 ریال

تعداد جلسات : 18

تاریخ شروع دوره : 1396/07/01

تاریخ پایان دوره : 1396/11/15

ظرفیت باقیمانده : 11

دوره فعال


ثبت نام
مشاهده زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : Bs 1

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : Bs 1

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
دوشنبه 16:30 18:00

خروج

Bs 1

نام استاد : سهیلا حسنی

گروه : مقدماتی

دپارتمان : دخترانه

جنسیت : زن

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 980000 ریال

تعداد جلسات : 18

تاریخ شروع دوره : 1397/01/19

تاریخ پایان دوره : 1397/05/15

ظرفیت باقیمانده : 10

دوره فعال


ثبت نام
مشاهده زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : Bs 1

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : Bs 1

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 19:00 20:20
دوشنبه 19:00 20:20
چهارشنبه 19:00 20:20

خروج

Bs 1

نام استاد : شیرین ملک حسینی

گروه : مقدماتی

دپارتمان : دخترانه

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 0 ریال

تعداد جلسات : 18

تاریخ شروع دوره : 1396/05/21

تاریخ پایان دوره : 1396/06/29

ظرفیت باقیمانده : 17

دوره فعال


ثبت نام
مشاهده زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : Bs 1

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : Bs 1

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 11:00 12:30
دوشنبه 11:00 12:30
چهارشنبه 11:00 12:30

خروج

Bs 1

نام استاد : سهیلا حسنی

گروه : مقدماتی

دپارتمان : دخترانه

جنسیت : زن

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 980000 ریال

تعداد جلسات : 18

تاریخ شروع دوره : 1397/01/19

تاریخ پایان دوره : 1397/02/29

ظرفیت باقیمانده : 11

دوره فعال


ثبت نام
مشاهده زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : Bs 1

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : Bs 1

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 18:00 19:20
سه شنبه 18:00 19:20
پنج شنبه 18:00 19:20

خروج

Bs 1

نام استاد : فاطمه جواهری

گروه : مقدماتی

دپارتمان : پسرانه

جنسیت :

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 0 ریال

تعداد جلسات : 18

تاریخ شروع دوره : 1396/05/15

تاریخ پایان دوره : 1396/06/23

ظرفیت باقیمانده : 5

دوره فعال


ثبت نام
مشاهده زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : Bs 1

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : Bs 1

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

Bs 1

نام استاد : فاطمه جواهری

گروه : مقدماتی

دپارتمان : پسرانه

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 980000 ریال

تعداد جلسات : 0

تاریخ شروع دوره : 1396/07/01

تاریخ پایان دوره : 1396/08/27

ظرفیت باقیمانده : 23

دوره فعال


ثبت نام
مشاهده زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : Bs 1

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : Bs 1

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 15:30 17:00
سه شنبه 15:30 17:00

خروج

Bs 1

نام استاد : مریم ساریخانی

گروه : مقدماتی

دپارتمان : پسرانه

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 980000 ریال

تعداد جلسات : 18

تاریخ شروع دوره : 1396/08/29

تاریخ پایان دوره : 1396/11/01

ظرفیت باقیمانده : 1

دوره فعال


ثبت نام
مشاهده زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : Bs 1

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : Bs 1

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 18:30 20:00
سه شنبه 18:30 20:00

خروج

Bs 1

نام استاد : مینا عزیز آبادی فراهانی

گروه : مقدماتی

دپارتمان : پسرانه

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 980000 ریال

تعداد جلسات : 18

تاریخ شروع دوره : 1397/01/19

تاریخ پایان دوره : 1397/03/15

ظرفیت باقیمانده : 8

دوره فعال


ثبت نام
مشاهده زمان های کنسل شده

زمان های کنسل شده دوره : Bs 1

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : Bs 1

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 10:00 11:30
سه شنبه 10:00 11:30
پنج شنبه 10:00 11:30

خروج

Bs 1

نام استاد : سهیلا حسنی

گروه : مقدماتی

دپارتمان : پسرانه

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 980000 ریال

تعداد جلسات : 18

تاریخ شروع دوره : 1397/01/19

تاریخ پایان دوره : 1397/02/27

ظرفیت باقیمانده : 8

دوره فعال


ثبت نام
مشاهده زمان های کنسل شده
قبلی 1 2 3 4 5  ... بعدی