اساتید موسسه

آموزشگاه زبان آینده اراک     اساتید

عفاف ابلقی پور

قاسم عسگری

آتنا آهنگرانی

مریم ساریخانی

فاطمه جواهری

سپیده حسینی

الهام ابراهیمی

فاطمه کاظمی

مینا عزیز آبادی فراهانی

مریم ساعدی

مهدیه سلیمی

قدرت اله ابراهیمی

حسین جهاندیده

راضیه بختیاری

شیرین ملک حسینی

سهیلا حسنی

دوره های تحت تدریس : عفاف ابلقی پور
نام دورهمشاهده جزئیات
Pis6
Is5
Pis 1
Pis 4
Pis 2
Pis 5
Pis 3
Pis 6
Is 2
Is 2

خروج

دوره های تحت تدریس : قاسم عسگری
نام دورهمشاهده جزئیات
BS 6
ES 3
ES 4
Ps 2
Is 2
Is 1
Is 5
Is 3
Is 2
Is 6
Is 3
Is 4
Pis 1
Is 4
Is 5
Is 5
Is 3
Is 2
Is 6
Is 5
Is 2

خروج

دوره های تحت تدریس : آتنا آهنگرانی
نام دورهمشاهده جزئیات
starter
bigginer
BS 1
BS 2
Bs 3
Pg1
Bs 3
Pg 1
Bs 3
Pg 1
Pg 2
Pg 3
Pg 2
Bs 1
Pg 3
Bs 3
Pg 1
Pg 4

خروج

دوره های تحت تدریس : مریم ساریخانی
نام دورهمشاهده جزئیات
starter
BS 4
BS 4
starter
BS 4
starter
BS 2
BS 6
Bs 3
Bs 3
Pg 3
Kl 3
Pg 1
Pg 1
Kl 1
Bs1
Pg5
Bs2
Pg 2
Kl 1A
Kl 4A
Kl 1B
Bs 3
Pg 6
Kl 1B
Kl 2B
Eg 1
Bs 1
Pg 3
Bs 2
Pg 4
Kl 2A
Eg 2
Kl 3A
Kl 3B
Kl 2B
Pg 2
Bs 3
Pg 5
Pg 1
Bs 1
Pg 3
majic1 A
kl3A
Pg 2
Bs 2
Pg 4

خروج

دوره های تحت تدریس : فاطمه جواهری
نام دورهمشاهده جزئیات
starter
starter
starter
ES 5
ES 2
Eg 4
Pg 1
Bs 1
Bs 1
Bs 2
Pg 2
Eg 5
Bs3
Is1
Is4
Bs 3
Bs 1
Eg 6
Is 4
Is 5
Is 6
Bs 2
Pg 1
Pg 4
Is 1
Bs 3
Pg 2
Pg 5
Is 2
Is 6
Pis 1
Pg 1
Pg 3
Pg 6
Is 2
Pg 2
Pg 4
Bs 3
Is 1
Is 5
Pis 2
As 1
As 1
Pg 3
Pg 5
Pg 1

خروج

دوره های تحت تدریس : سپیده حسینی
نام دورهمشاهده جزئیات
BS 6
bigginer
BS 4
BS 1
ES 2
Pg 5
Pg 1
Pg 5
Pg 2
Eg 1
Eg 5
Eg 3
Pg 5
Eg5
Eg6
Is4
Is4
As1
Is 1
Is 2
Is 5
Pis 1
Bs 1
Bs1
Bs 3
Pg 3
Bs 1
Bs 3
Pg 5
Pg5
Pis 4
-Bs 1
Bs 1
Bs 2
Bs2
Pg 1
Pg 4
BS 2
Pg 1
Pg 6
Pg 6
BS 2

خروج

دوره های تحت تدریس : الهام ابراهیمی
نام دورهمشاهده جزئیات
starter
starter
bigginer
bigginer
bigginer
Bs 1
Bs 1
Bs 1
Bs 2
Bs 2
Bs 2
Bs 3
Bs 1
Pg 1
Bs 2
Pg 2
Pg 1
Bs 1
Bs 1-
Pg 2
Bs 2
Bs2

خروج

دوره های تحت تدریس : فاطمه کاظمی
نام دورهمشاهده جزئیات
bigginer
BS 2
BS 2
BS 4
BS 2
BS 5
Pg 2
Eg 2
Pg 5
Eg 3
Pg 6
Eg 4
Eg 1
Eg 5
Eg 2
Eg 6
Eg 3
Bs 1
Eg 4
Bs 1

خروج

دوره های تحت تدریس : مینا عزیز آبادی فراهانی
نام دورهمشاهده جزئیات
BS 4
ES 3
BS 6
ES 4
BS 3
BS 3
Bs 1
Bs 1
Bs 1
Eg 6
Pg 1
Eg 2
Bs 3
Bs 1
Bs 2
Bs 2
Bs2
Pg2
Pg2
Pg1
Eg3
Is1
Bs 2
Bs 3
Pg 3
Pg 2
Pg 3
Is 2
Pg 4
Pg 3
Is 2
Is 3
Pg 2
Pg 6
Pg 3
Eg 1
Eg 3
Is 3
Bs 1
Pg 5
Bs 1
Pg 4
Eg 2
Eg 4
Pis 1
Pg 5
Bs 2
Bs 3
Pg 6
Bs 2
Pg 5
Eg 3
Bs 2

خروج

دوره های تحت تدریس : مریم ساعدی
نام دورهمشاهده جزئیات
ES 2
ES 3
BS 2
ES 1
BS 3
Pg 3
Bs 1
Bs 2
Pg 5
Bs2
Bs3
Pg4
Pg6
Bs 2
Eg 1
Eg 4
Bs 3
Eg 2
Is 1
Eg 3
Eg 2
Is 2
Eg 3

خروج

دوره های تحت تدریس : مهدیه سلیمی
نام دورهمشاهده جزئیات
BS 5
BS 1
BS 3
ES 4
starter
Eg 6
Bs 1
Bs 2
Pg 3
Bs 1
Pg 2
Pg 5
Bs 3
Bs 2
Pg 3,4
Pg 4
Pg 2
Bs2
Pg3
Pg 6
Is2
Eg2
Pg 4
Eg 3
Is 3
Pg 5
Eg 4
Is 4
Pg 4
Pg 5
Eg 5
Pg 5
Pg 6
Eg 6
Is 5
Bs 1
Pg 4
Pg 6
Eg 1
Is 6
Bs 2
Pg 3
Eg 2
Eg 1

خروج

دوره های تحت تدریس : قدرت اله ابراهیمی
نام دورهمشاهده جزئیات
Pis 6
Is 1
As 2
Is 3
Is 4
Is 4

خروج

دوره های تحت تدریس : حسین جهاندیده
نام دورهمشاهده جزئیات
Is 3
Pis 2
Is 4
Pis 3
Is 4
Pis 4
Is 5
Pis 5
Pis 2
Pis 2
Is 6

خروج

دوره های تحت تدریس : راضیه بختیاری
نام دورهمشاهده جزئیات
Bs 1
Bs 2
Pg 1
Pg 5
Pg 1
Pg 5
Eg 1
Pg 2
Pg 6
Eg 2
Pg 2
Pg 6
Pg 3
Eg 1
Pg 3
Eg 1
Eg 3
Pg 4
Eg 4
Eg 4
Is 4
Pg 4
Eg 2
Bs 1
Pg 4
Pg4
Eg 1
Pg 6
Bs 1
Bs1
Is 2
Is 4
Is 3
Pg6
Bs 1
Bs 2
Pg 5
Pg5
Eg 1
Bs 2
Bs 2

خروج

دوره های تحت تدریس : شیرین ملک حسینی
نام دورهمشاهده جزئیات
Pg 6
Pg 6
Eg 2
Bs 1
Bs 3
Eg 1
Eg 3
Eg 2
Eg 4
Pg 2
Eg 3
Eg 5
Pg 1
Pg 3
Eg 4
Eg 6
Pg 5
Eg 3
Pg 4
Pg 6
Eg 4
Bs 1
Pg 5
Pg 5

خروج

دوره های تحت تدریس : سهیلا حسنی
نام دورهمشاهده جزئیات
Bs 3
Bs 1
Bs 1
Bs 1
Bs 2
Bs2
Pg 1
Bs 3
Bs 3
Bs 3
Pg 2

خروج

بیوگرافی : عفاف ابلقی پور
علوی

خروج

بیوگرافی : قاسم عسگری
علوی

خروج

بیوگرافی : آتنا آهنگرانی
علوی

خروج

بیوگرافی : مریم ساریخانی
علوی

خروج

بیوگرافی : فاطمه جواهری
علوی

خروج

بیوگرافی : سپیده حسینی
علوی

خروج

بیوگرافی : الهام ابراهیمی
علوی

خروج

بیوگرافی : فاطمه کاظمی
علوی

خروج

بیوگرافی : مینا عزیز آبادی فراهانی
علوی

خروج

بیوگرافی : مریم ساعدی
علوی

خروج

بیوگرافی : مهدیه سلیمی
علوی

خروج

بیوگرافی : قدرت اله ابراهیمی
علوی

خروج

بیوگرافی : حسین جهاندیده
علوی

خروج

بیوگرافی : راضیه بختیاری
علوی

خروج

بیوگرافی : شیرین ملک حسینی
علوی

خروج

بیوگرافی : سهیلا حسنی
علوی

خروج