اساتید موسسه

آموزشگاه زبان آینده اراک     اساتید

مینا عزیز آبادی فراهانی

دوره های تحت تدریس : مینا عزیز آبادی فراهانی
نام دورهمشاهده جزئیات
BS 4
ES 3
BS 6
ES 4
BS 3
BS 3
Bs 1
Bs 1
Bs 1
Eg 6
Pg 1
Eg 2
Bs 3
Bs 1
Bs 2
Bs 2
Bs2
Pg2
Pg2
Pg1
Eg3
Is1
Bs 2
Bs 3
Pg 3
Pg 2
Pg 3
Is 2
Pg 4
Pg 3
Is 2
Is 3
Pg 2
Pg 6
Pg 3
Eg 1
Eg 3
Is 3
Bs 1
Pg 5
Bs 1
Pg 4
Eg 2
Eg 4
Pis 1
Pg 5
Bs 2
Bs 3
Pg 6
Bs 2
Pg 5
Eg 3
Bs 2

خروج

بیوگرافی : مینا عزیز آبادی فراهانی
علوی

خروج