اساتید موسسه

آموزشگاه زبان آینده اراک     اساتید

مهدیه سلیمی

دوره های تحت تدریس : مهدیه سلیمی
نام دورهمشاهده جزئیات
BS 5
BS 1
BS 3
ES 4
starter
Eg 6
Bs 1
Bs 2
Pg 3
Bs 1
Pg 2
Pg 5
Bs 3
Bs 2
Pg 3,4
Pg 4
Pg 2
Bs2
Pg3
Pg 6
Is2
Eg2
Pg 4
Eg 3
Is 3
Pg 5
Eg 4
Is 4
Pg 4
Pg 5
Eg 5
Pg 5
Pg 6
Eg 6
Is 5
Bs 1
Pg 4
Pg 6
Eg 1
Is 6
Bs 2
Pg 3
Eg 2
Eg 1

خروج

بیوگرافی : مهدیه سلیمی
علوی

خروج