هر کسب و کار موفقی ملزم به داشتن رهبری باهوش و ذکاوت و دانا است
ما مفتخریم که جناب آقای دکتر علی آبکار با چاپ ۴جلد کتاب معتبر و تاثیر گذار در زندگی کاری و شخصی هر شخص سمت ریاست هیئت مدیره آینده را به عهده دارد