جناب اقای پویا نیک اختر با دریافت گواهی بین المللی مدیریت توسعه کسب و کار اینده در سمت مدیریت عامل مجموعه آینده در جهت پیشرفت حرفه و شغلتان از ارائه ی هیچ راهکاری دریغ نمینماید